Privacy Policy

Naar aanleiding van de nieuwe Europese Privacy wetgeving (AVG) hanteert Fysiotherapiepraktijk Fysiodé een Privacy Policy

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Fysiodé verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om uw Patiënten Dossier goed te vormen en bij te houden.

Fysiodé wil graag dat uw persoonlijke gegevens correct en veilig worden gebruikt. Wij hanteren de AVG richtlijnen (25 mei 2018) voor onze Privacy regels. Deze zijn ook getoetst conform de AVG regels.

  1. 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen die daarvoor gelden nu en in de toekomst.
  2. 2. U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. 3. Bescherming persoonsgegevens : Wij zullen alle redelijke en wettelijke verordeningen opvolgen om uw persoonlijke informatie tegen misbruik te beschermen en deze te optimaal te beveiligen. zie ook hieronder bij “Beveiliging”.
  4. 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving (AVG 2018) en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Fysiodé verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • – Het leveren van een diagnostiek en/of behandeling fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
  • – Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiëntgegevens (wettelijke legitimatieplicht) en om uw verzekeringsrecht te kunnen toetsen.
  • – U of uw (huis)arts en eventuele medische specialisten (waar u onder behandeling bent) te kunnen contacten en of te informeren indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling (alleen na uw toestemming via toestemmingsverklaring).
  • – Voor het opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte en besproken behandelplan.
  • – U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
  • – Fysiodé verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

Mailverkeer met Fysiodé:

Fysiodé werkt met beveiligde zorgmail zodra het gaat om uw persoonlijke informatie. U kunt ons een mail sturen aan info@fysiode.nl met uw verzoek zoals; afspraak maken, terugbel verzoek, informatie of een ander onderwerp. Het is verstandig in deze mail geen persoonlijke gegevens te vermelden.

Hoe lang dient Fysiodé uw gegevens te bewaren:

Fysiodé zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) (van medische gegevens) zijn wettelijke vastgesteld op 20 jaar Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen uit onze systemen (wet 2020).

Delen met anderen:

Fysiodé verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals softwareleverancier SpotOnMedics voor het beheer van patiëntendata), sluiten wij een zogenaamde wettelijke verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft:

• het recht op informatie over de verwerkingen; het recht op inzage in zijn gegevens; het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’; het recht op beperking van de gegevensverwerking; het recht op verzet tegen de gegevensverwerking; het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit); • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Beveiliging:

Fysiodé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.