Geachte mevrouw, heer,

Onderstaand wordt uiteengezet hoe betalingen van uw fysiotherapie behandelingen kunnen lopen en vindt u de betalingsvoorwaarden van onze praktijk. Op de achterzijde vindt u de huisregels van onze praktijk.

Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars een contract hebben, is het gebruikelijk dat wij de rekeningen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Voor rechtstreekse declaratie geeft u ons uw juiste polisnummer, burger servicenummer (sofinummer), geboortedatum, naam, adres en woonplaats gegevens door. Bij wijzigingen, van met name het aanvullende pakket, bent u zélf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan onze administratie.
 • Vergoeding van Fysiotherapiebehandelingen valt in de meeste gevallen onder het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd, dan ontvangt u van ons een nota.
 • Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén contract hebben afgesloten voor het rechtstreeks declareren van behandelingen, dan ontvangt u van ons een nota die u zelf, binnen de betalingstermijn, dient te voldoen. Voor vragen over het rechtstreeks declareren kunt u terecht bij onze administratie.
 • De middelen/behandelingen die door de zorgverzekeraar niet worden vergoed, worden bij u in rekening gebracht. U kunt dan van ons een nota ontvangen.

 

Betalingsvoorwaarden:

 

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de (mondelinge) behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysiodé. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij de het sluiten van de (mondelinge) behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. M.u.v. afspraken op de maandag, deze dienen voor 09.00 uur afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak houdt Fysiodé zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
 • De declaraties van Fysiodé voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in gebreken met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • De patiënt kan zich niet aan betaling van een door Fysiodé verzorgde behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • Zodra de patiënt in gebreken verkeert, is Fysiodé gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van het jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde geldende rente.
 • Indien de patiënt in gebreken verkeert, is Fysiodé gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,– alles exclusief omzetbelasting.

Mocht u na het lezen van bovenstaande voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk Fysiodé.

 

Huisregels

Aangezien er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerk(st)ers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van afwezigheid van de fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt in overleg met de patiënt voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan, bellen wij u zo spoedig mogelijk op om de afspraak te verzetten.
 • Hebt u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u zich in eerste instantie richten tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een aanvaardbare oplossing te komen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; Fysiodé behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk/oefenruimte te ontzeggen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok, in de wacht- of kleedruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • Fysiodé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Europese Privacy wetgeving (AVG).

Als patiënt heeft u recht op inzage van uw elektronisch behandeldossier. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden aan de balie. Voor informatie als u iets verloren bent, kunt u daar ook terecht.
 • Voor als uw administratieve vragen zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Op onze website fysiode.nl kunt u informatie vinden over onze praktijk betreffende o.a. specialismen, therapeuten en nieuwe ontwikkelingen.

 

Tenslotte:

Om optimaal resultaat van uw  behandeling te krijgen, is gezamenlijke inspanning van behandelaar en patiënt noodzakelijk. Voor sommige behandelingen is het nodig dat u ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Wij wensen u een spoedig herstel toe !